Disclaimer

De informatie die wordt opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel Tomates Cravates vzw de grootst mogelijke zorgvuldigheid nastreeft in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Tomates Cravates vzw niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Tomates Cravates vzw aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie die niet compleet, actueel of accuraat blijkt te zijn.

Tomates Cravates vzw biedt via deze site de mogelijkheid aan om in te schrijven door evenementen die door Tomates Cravates vzw worden georganiseerd.

Tomates Cravates vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële vergissingen die op haar website voorkomen inzake, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) prijzen en beschikbaarheden.

Tomates Cravates vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of nadeel door wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch door de annulering van een evenement. Een inschrijving voor een evenement kan niet worden terugbetaald behalve wanneer het evenement wordt afgelast. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper.

De inschrijving gebeurt op het ogenblik van het verzenden van de bevestigingsmail en is pas definitief na ontvangst van de betaling. Bij niet betaling binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail, wordt de betreffende inschrijving zonder enige kennisgeving geannuleerd en worden de beschikbare plaatsen opnieuw vrijgegeven voor andere potentiële deelnemers aan het evenement.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Tomates Cravates vzw beheerd, gemaakt en/of onderhouden. Tomates Cravates vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Tomates Cravates vzw biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Tomates Cravates vzw te linken naar de Tomates Cravates vzw website vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’, ’framed linking’, ‘inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Indien desondanks een link geplaatst wordt zonder toestemming van Tomates Cravates vzw, behoudt zij zich het recht voor om een schadevergoeding te vragen en zal zij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om haar rechten te vrijwaren.

De website van Tomates Cravates vzw en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Tomates Cravates vzw.